جداول تبدیل 30ia

جداول تبدیل واحد ها ی فرعی به واحد اصلی 

در زیر معادل واحد های جرم به یکدیگر آمده است


هر گرم برابر یک میلیون میکروگرم 

هر گرم برابر یک هزار میکروگرم 
هر گرم یک هزارم  کیلوگرم
هر کیلوگرم معادل یک هزار گرم
هر تن هزار کیلوگرم
هر اسلگ 14.59 کیلوگرم
هر پوند 453.59 گرم
هر اتم 1.660538782E-24 گرم
هر انس متعارف (غیر طلا) معادل 28.35 گرم
انس فلزات گرانبها (طلا نقره  پلاتین و… برابر 31.1034768 گرم
هر گرین 0.068 گرم
هر استون معادل 6.35 کیلوگرم
سوت کوچکترین یکای اندازه‌گیری جرم در قدیم و برابر با ۱میلی‌گرم است.
قیراط معادل ۲۰۰ سوت و برابر با ۲۰۰ میلی‌گرم است. هر پنج قیراط معادل یک گرم می‌باشد.
سیر معادل ۳۷۵ قیراط و برابر با ۷۵ گرم است.
پانزده برابر ۲/۵ سیر است.
سیه برابر ۵ سیر است
هفت درم برابر نیم پانزده است
چارک برابر با ۷۵۰ گرم است
صدی برابر ۲ چارک است
من تبریز» یا فقط من معادل ۴۰ سیر و برابر با ۳ کیلوگرم است
من سنگ شاه اصفهان برابر با ۶ کیلوگرم است
من ری «» یا فقط «ری»، برابر با ۱۲ کیلوگرم است.
من دولتی ۱۸ کیلوگرم
من بلداجی ۱۸ کیلوگرم
من لرستان ۱۰ کیلوگرم
من اندیکا ۷ کیلوگرم
من در گتوند ۷/۵ کیلوگرم
من در دزفول ۸ کیلوگرم
من در سردسیر بختیاری ۶ کیلوگرم
من لردگان «» برابر با ۶ کیلوگرم است.
من رامهرمز ۲۵ کیلوگرم
من هویزه ۴۹ کیلوگرم
من اهواز و حاشیه ۵۰ کیلوگرم
من خلف آباد ۹۸ کیلوگرم
من هاشم (بوشهر) هشتاد کیلوگرم
پوت مهاباد برابر با ۱۶ گیلوگرم
من لرستان ده کیلوگرم است
خروار ۳۰۰ کیلوگرم
خروار اندیکا ۱۰۰ کیلوگرم
نخود معادل ۱۹۲ سوت و برابر با ۱۹۲ میلی‌گرم است.
لیه معادل یک‌دوم نخود و برابر با ۹۶ میلی‌گرم
جو معادل یک‌سوم نخود و برابر با ۶۴ میلی‌گرم
گندم معادل یک‌چهارم نخود و برابر با ۴۸ میلی‌گرم
ماش معادل یک‌هشتم نخود و برابر با ۲۴ میلی‌گرم
ارزن معادل یک‌سی‌ودوم نخود و برابر با ۶ میلی‌گرم
مثقال شرعی معادل هجده نخود و برابر با ۳۴۵۶ میلی‌گرم
مثقال صیرفی برابر با ۴۶۰۸ میلی‌گرم
درهم معادل ۰٫۷ مثقال شرعی و برابر با ۲۴۱۹٫۲ میلی‌گرم
صاع معادل ۸۱۹ مثقال شرعی و برابر با ۲۸۳۰٫۴۶۴ گرم
مد معادل یک‌چهارم صاع و برابر با ۷۰۷٬۶۱۶ گرم
معادل یک متر مربع به سایر  واحد های اندازه گیری 
هر مترمربع معادل است با 1.00E+28 بارن  (Barn)
هر مترمربع معادل است با 1E+18 نانو مترمربع (SquareNanometer)
هر مترمربع معادل است با 1,000,000,000,000 میکرومتر مربع (SquareMicrometer)
هر مترمربع معادل است با 1,000,000 میلیمتر مربع (SquareMillimeter)
هر مترمربع معادل است با 10,000 سانتیمتر مربع (SquareCentimeter)
هر مترمربع معادل است با 1,550.003 اینچ مربع (SquareInch)
هر مترمربع معادل است با 100 دسی مترمربع (SquareDecimeter)
هر مترمربع معادل است با 10.76391042 فوت مربع (SquareFoot)
هر مترمربع معادل است با 1.195990046 یارد مربع (SquareYard)
هر مترمربع معادل است با 1 مترمربع (SquareMeter)
هر مترمربع معادل است با 0.01 دکامتر مربع (SquareDekameter)
هر مترمربع معادل است با 0.01 آر (Are)
هر مترمربع معادل است با 0.000988422 رود  (Rood)
هر مترمربع معادل است با 0.000254427 گوردا  (Cuerda)
هر مترمربع معادل است با 0.000247446 آرپنت  (Arpent)
هر مترمربع معادل است با 0.000247446 آرپنت  (SquareArpent)
هر مترمربع معادل است با 0.000247105 جریب  (Acre)
هر مترمربع معادل است با 0.00015625 پلازا  (Plaza)
هر مترمربع معادل است با 0.0001 هکتار  (Hectare)
هر مترمربع معادل است با 0.000001 کیلومتر مربع (SquareKilometer)
هر مترمربع معادل است با 3.86E-07 مایل مربع (SquareMile)
هر مترمربع معادل است با 3.86E-07 سکشن  (Section)
هر مترمربع معادل است با 1.07E-08 تاون شیپ (Township)
هر مترمربع معادل است با 1.05E-33 پارسک مربع (SquareParsec)
معادل یک واحد سطح با مترمربع
یک بارن  (Barn) معادل 1E-28 مترمربع
یک نانو مترمربع (Square Nanometer) معادل 1E-18 مترمربع
یک میکرومتر مربع (Square Micrometer) معادل 1E-12 مترمربع
یک میلیمتر مربع (Square Millimeter) معادل 0.000001 مترمربع
یک سانتیمتر مربع (Square Centimeter) معادل 0.0001 مترمربع
یک اینچ مربع (Square Inch) معادل 0.00064516 مترمربع
یک دسی مترمربع (Square Decimeter) معادل 0.01 مترمربع
یک فوت مربع (Square Foot) معادل 0.09290304 مترمربع
یک یارد مربع (Square Yard) معادل 0.83612736 مترمربع
یک مترمربع (Square Meter) معادل 1 مترمربع
یک دکامتر مربع (Square Dekameter) معادل 100 مترمربع
یک آر (Are) معادل 100 مترمربع
یک رود  (Rood) معادل 1,011.71 مترمربع
یک گوردا  (Cuerda) معادل 3,930.40 مترمربع
یک آرپنت  (Arpent) معادل 4,041.28 مترمربع
یک آرپنت  (Square Arpent) معادل 4,041.28 مترمربع
یک جریب  (Acre) معادل 4,046.86 مترمربع
یک پلازا  (Plaza) معادل 6,400.00 مترمربع
یک هکتار  (Hectare) معادل 10,000.00 مترمربع
یک کیلومتر مربع (Square Kilometer) معادل 1,000,000.00 مترمربع
یک مایل مربع (Square Mile) معادل 2,590,002.59 مترمربع
یک سکشن  (Section) معادل 2,590,002.59 مترمربع
یک تاون شیپ (Township) معادل 93,457,943.93 مترمربع
یک پارسک مربع (Square Parsec) معادل 9.52136E+32 مترمربع