مبدل 30ia
30ia converter

تبدیل انواع واحدهای جرم (وزن) – حجم – سطح -طول به یکدیگر

تبدیل واحدهای وزن جرم حجم سطح طول دما زمان
تبدیل واحدهای جرم

مبدل جرم یا وزن Weight

در این مبدل اکثر واحدهای جرم درج شده است.

مقداری را که می خواهید تبدیل نمایید را در مقدار وارد نمایید . پس از آن واحد اولیه را انتخاب کنید و سپس واحدی که می خواهید به آن تبدیل شود یعنی واحد ثانویه را انتحاب کنید.

تعداد اعداد اعشار به طور پیش فرض 5 در نظر گرفته شده است . اما شما می توانید بین صفر تا بیست را انتخاب کنید.

هنگام ورود مقادیر از کلید اینتر Enter استفاده نکیند و برای جابجایی بین سلولها ازماوس یا دکمه tab استفاده کنید.

مبدل حجم Volume

در این مبدل اکثر واحدهای حجم درج شده است.

مقداری را که می خواهید تبدیل نمایید را در مقدار وارد نمایید . پس از آن واحد اولیه را انتخاب کنید و سپس واحدی که می خواهید به آن تبدیل شود یعنی واحد ثانویه را انتحاب کنید.

تعداد اعداد اعشار به طور پیش فرض 5 در نظر گرفته شده است . اما شما می توانید بین صفر تا بیست را انتخاب کنید.

هنگام ورود مقادیر از کلید اینتر Enter استفاده نکیند و برای جابجایی بین سلولها ازماوس یا دکمه tab استفاده کنید.

تبدیل واحدهای حجم

تبدیل واحدهای طول

مبدل طول length

در این مبدل اکثر واحدهای طول درج شده است.

مقداری را که می خواهید تبدیل نمایید را در مقدار وارد نمایید . پس از آن واحد اولیه را انتخاب کنید و سپس واحدی که می خواهید به آن تبدیل شود یعنی واحد ثانویه را انتحاب کنید.

تعداد اعداد اعشار به طور پیش فرض 5 در نظر گرفته شده است . اما شما می توانید بین صفر تا بیست را انتخاب کنید.

هنگام ورود مقادیر از کلید اینتر Enter استفاده نکیند و برای جابجایی بین سلولها ازماوس یا دکمه tab استفاده کنید.