آرماتور - میلگرد - rebar-Armature

آرماتور همان میلگرد است هنگامی که جهت استفاده در بتن مسلح استفاده شود.

تبدیل سایز(مقطع) آرماتور با توجه به تعداد

این محاسبات رافع مسولیت مهندس نمی باشد و حداقل های آیین نامه ای باید برای محدودیت فواصل ، نوع آرماتور ، تعداد آرماتور حداقل و .. . کنترل و رعایت گردد.

تبدیل سایز(مقطع) آرماتور با توجه به فاصله

این محاسبات رافع مسولیت مهندس نمی باشد و حداقل های آیین نامه ای باید برای محدودیت فواصل ، نوع آرماتور ، تعداد آرماتور حداقل و .. . کنترل و رعایت گردد.

مشخصات و شناسه میلگرد

طبقه بندیشکل آجمشخصه مطابق نشریه استاندارد۳۱۳۲ میلگرداستحکام تسلیم بالایی
N/mm2
استحکام کششی
N/mm3
حداقلحداکثرحداقل
AIمیلگرد سادهس 240240360
AIIمیلگرد آجدار مارپیچ(یکنواخت یا دوکی) آج 340 340500
آج 350 350455500
AIIIمیلگرد آجدار جناغی(یکنواخت یا دوکی)آج 400 400600
آج 420420545600
AIVمیلگرد آجدار مرکب(دوکی)آج 500500650
آج 520520675690

وزن و سطح میلگرد (آرماتور)

سایز -قطر
mm
سطح
 mm2
وزن هر متر طول
 Kg/M
D2/162
628.274333880.2220.2222
850.265482460.3950.3951
1078.539816340.6170.6173
12113.09733550.8880.8889
14153.938041.2101.2099
16201.06192981.5801.5802
18254.46900492.0002
20314.15926542.4702.4691
22380.13271112.9802.9877
25490.87385213.8503.858
28615.75216014.8304.8395
32803.80400006.3106.3209
401256.6370619.8609.8765

برای محاسبه وزن هر مترطول آرماتور با تقریب نسبتاٌ خوب از فرمول ساده شده زیر استفاده کنید

قطر*قطر تقسیم بر 162
D2/162

وزن آرماتور بر اساس کارخانه تولید کننده

وزن میلگرد کارخانه های ایران برحسب کیلوگرم
کارخانهشکل تحویلوزن میلگرد 8وزن میلگرد 10وزن میلگرد 12وزن میلگرد 14وزن میلگرد 16وزن میلگرد 18وزن میلگرد 20وزن میلگرد 22وزن میلگرد 25وزن میلگرد 28وزن میلگرد 32
کویر کاشانشاخه 12 متری * 7.5 11 14.8 19.2 24.6 30 36 46.4 58.5 76
آهن اصفهانشاخه 12 متری 4.74 7.392 10.656 14.52 18.96 24 29.64 35.76 46.20 57.96 75.72
میلگرد نیشابورشاخه 12 متری * * * 14.20 18.80 24 29 36 46.8 * *
میلگرد اهوازشاخه 12 متری 4.5*10.515202530****
شاهین بنابشاخه 12 متری4.447.0710.1913.8818.2923.1628.634.544.7555.9273.05
میلگرد سیرجانشاخه 12 متری**101317.522.5*****
ظفر بنابشاخه 12 متری 4.26.210.213.617.322.12835.545.9**
فولاد امینشاخه 12 متری4.41710.1313.918.132328.334.244.65673.1
حسن رودشاخه 12 متری4.76.91013.71822.929.6****
امیرکبیر خزرشاخه 12 متری **10.713.7182428****
میلگرد میانهشاخه 12 متری ***14.5192429.53646.5**
تیکمه داششاخه 12 متری 4.5967.28410.15213.8618.9623.2828.434.4144.8856.8874.4
آریان فولادشاخه 12 متری*710141823***30*
میلگرد شاهرودشاخه 12 متری ****182429.5****
شمس تهرانشاخه 12 متری **9.5******* 
ارگ تبریزشاخه 12 متری***14.518.52329.535***
میلگرد کرمانشاخه 12 متری****19******
میلگرد دماوندشاخه 12 متری ***1517******
الیگودرز کلاف 500500500******* 
شیراز کلاف320320320320******